Tag: Смяна на предназначение, Проекти по всички части цена, Архитект, Архитект–София, Смяна на предназначение цена, Архитект София, Проекти по всички части, Преустройство, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Преустройство цена

Някои от най-използваните термини и съкращения в областта на архитектурата, проектирането и градоустройството

Може би няма човек, който поне веднъж да не се е сблъсквал със ситуация в която му се налага да отиде до общината, за да получи необходимата му услуга или информация, а за тази цел е нужно да подаде един куп документи. За повечето хора е много трудно да се справят с попълването им, тъй като изобилстват от специализирана литература. А дори и да попаднете на вежлив и учтив служител, които да е добро настроение, той сякаш говори на чужд език...

А термините и съкращенията постоянно нарастват, дори в някои случаи в търсенето не може да ни помогне и Google.

В следващите редове ще намерите официалните описания на различната терминология и съкращенията в областта на архитектурата, проектирането и градоустройството. Смятаме, че ще ви е от полза, винаги когато попаднете в подобна ситуация.

Съкращения:

(отм.) – отменено

ДАГ – Дирекция “Архитектура и Градоустройство”

ДНСК – Дирекция за национален строителен контрол

ЕСУТ – Експертен съвет по устройство на територията

ЗУТ – Закон за устройство на територията

ЗИД на ЗУТ – Закон за изменение и допълнение на ЗУТ

ЗКИР – Закон за кадастъра и имотния регистър

ЗМДТ – Закон за местните данъци и такси

ЗООС – Закон за опазване на околната среда

ЗСПЗЗ – Закон за собствеността и ползването на земеделските земи

ЗУЗСО – Закон за устройство и застрояване на Столична община

КВС – Карта на възстановената собственост

КАБ – Камара на архитектите в България

КИИП – Камара на инженерите в инвестиционното проектиране

КПИИ – Комплексен план за инвестиционна инициатива

МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НАГ – Направление “Архитектура и Градоустройство”

НПОРИДМЕРДТСО - Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

НИПК – Национален институт за паметници на културата

ОВОС – Оценка на въздействието върху околната среда

ОЕСУТ – Общински експертен съвет по устройство на територията

ОСИП – Обем и съдържание на инвестиционните проекти

ОУП – Общ устройствен план

ПЗ – План за застрояване

ПЗР – Преходни и заключителни разпоредби

ПИ – Поземлен имот

ПО – Преместваеми обекти

ППС – Подземни проводи и съоръжения

ПР – План за регулация

ПРЗ – План за регулация и застрояване

ПУП – Подробен устройствен план

ПУР – План за улична регулация

РЕ – Рекламни елементи

РДНСК – Регионална дирекция за национален строителен контрол

ТУКР – Териториално устройство, кадастър и регулация

УПИ – Урегулиран поземлен имот

 

Съкращения в градоустройствените планове:

Ж - група жилищни устройствени зони;

O - група устройствени зони за обществено обслужващи дейности;

Смф - група смесени многофункционални устройствени зони;

П - група производствени устройствени зони;

З - група устройствени зони и самостоятелни терени за озеленяване;

Са - група устройствени зони за спорт и атракции;

С - група земеделски устройствени зони;

Г - група горски устройствени зони;

Р - група територии за природна защита;

Т - обособени терени за специфични нужди;

Ц-1 - устройствена зона на новия делови център;

Ц-2 - устройствена зона на стария софийски център;

Ц-3 -  устройствена зона със смесено застрояване;

Смф1 - смесена многофункционална устройствена зона с високи параметри на застрояване;

Смф2 - смесена многофункционална устройствена зона;

Ж-д, О-д, Смф-д, П-д, З-д, Са-д - резервни терени за далеко перспективно развитие .

 Използван източни:
Закон за устройство на територията.

insgsmseoseosuplementfurniturecleaningmoversparfumsarchitectnewssportsgsmkeyautocleaningshortletsrentacar


Warning: preg_match(): Unknown modifier '/' in /home/tehnt7nc/public_html/plugins/system/cache/cache.php on line 164