Tag: Проекти по всички части, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Проектиране на къщa, Проектиране на къщa цена

Някои от най-използваните термини и съкращения в областта на архитектурата, проектирането и градоустройството

Може би няма човек, който поне веднъж да не се е сблъсквал със ситуация в която му се налага да отиде до общината, за да получи необходимата му услуга или информация, а за тази цел е нужно да подаде един куп документи. За повечето хора е много трудно да се справят с попълването им, тъй като изобилстват от специализирана литература. А дори и да попаднете на вежлив и учтив служител, които да е добро настроение, той сякаш говори на чужд език...

А термините и съкращенията постоянно нарастват, дори в някои случаи в търсенето не може да ни помогне и Google.

В следващите редове ще намерите официалните описания на различната терминология и съкращенията в областта на архитектурата, проектирането и градоустройството. Смятаме, че ще ви е от полза, винаги когато попаднете в подобна ситуация.

Съкращения:

(отм.) – отменено

ДАГ – Дирекция “Архитектура и Градоустройство”

ДНСК – Дирекция за национален строителен контрол

ЕСУТ – Експертен съвет по устройство на територията

ЗУТ – Закон за устройство на територията

ЗИД на ЗУТ – Закон за изменение и допълнение на ЗУТ

ЗКИР – Закон за кадастъра и имотния регистър

ЗМДТ – Закон за местните данъци и такси

ЗООС – Закон за опазване на околната среда

ЗСПЗЗ – Закон за собствеността и ползването на земеделските земи

ЗУЗСО – Закон за устройство и застрояване на Столична община

КВС – Карта на възстановената собственост

КАБ – Камара на архитектите в България

КИИП – Камара на инженерите в инвестиционното проектиране

КПИИ – Комплексен план за инвестиционна инициатива

МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НАГ – Направление “Архитектура и Градоустройство”

НПОРИДМЕРДТСО - Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

НИПК – Национален институт за паметници на културата

ОВОС – Оценка на въздействието върху околната среда

ОЕСУТ – Общински експертен съвет по устройство на територията

ОСИП – Обем и съдържание на инвестиционните проекти

ОУП – Общ устройствен план

ПЗ – План за застрояване

ПЗР – Преходни и заключителни разпоредби

ПИ – Поземлен имот

ПО – Преместваеми обекти

ППС – Подземни проводи и съоръжения

ПР – План за регулация

ПРЗ – План за регулация и застрояване

ПУП – Подробен устройствен план

ПУР – План за улична регулация

РЕ – Рекламни елементи

РДНСК – Регионална дирекция за национален строителен контрол

ТУКР – Териториално устройство, кадастър и регулация

УПИ – Урегулиран поземлен имот

 

Съкращения в градоустройствените планове:

Ж - група жилищни устройствени зони;

O - група устройствени зони за обществено обслужващи дейности;

Смф - група смесени многофункционални устройствени зони;

П - група производствени устройствени зони;

З - група устройствени зони и самостоятелни терени за озеленяване;

Са - група устройствени зони за спорт и атракции;

С - група земеделски устройствени зони;

Г - група горски устройствени зони;

Р - група територии за природна защита;

Т - обособени терени за специфични нужди;

Ц-1 - устройствена зона на новия делови център;

Ц-2 - устройствена зона на стария софийски център;

Ц-3 -  устройствена зона със смесено застрояване;

Смф1 - смесена многофункционална устройствена зона с високи параметри на застрояване;

Смф2 - смесена многофункционална устройствена зона;

Ж-д, О-д, Смф-д, П-д, З-д, Са-д - резервни терени за далеко перспективно развитие .

 Използван източни:
Закон за устройство на територията.


Warning: preg_match(): Unknown modifier '/' in /home/tehnt7nc/public_html/plugins/system/cache/cache.php on line 164