Смяна на предназначение

 

      Напоследък един от основните проблеми при изваждането на работно време, входиране на заявление за рекламна табела и прочее от служителите на общината изискват предназначението на обекта да отговаря на одобрения от общината проект.

Какво трябва да знаем и какви рискове крие смяната на предназначение?

   Преди всичко трябва да знаем, че смяната на предназначене не евтин и бърз проецес за който трябва всеки Възложител трябва да направи своя информиран избор. Условно казано можем да разделим сманята на предназначение на две първата така наречена фаса е изработката на проект, а втората е извършването на самия строеж(не е задължително физически във всички случаи).

  1. Какво представлява проекта или първата част на смяната на предназначение:

           Изработката на проект от посещението на обекта до внасяне на проекта в общината отнема около месец, който срок разбира се зависи силно и от изискванията на възложителя за самата промяна на предназначението, до колко Възложителя е наясно какви помещение ще му бъдат необходими. След запознаване с желанието на Възложителя ние правим необходимото проучване и му предоставяме информация, какви са точно нормативните изисквания за обекти с изискваното от нашия клиент предназначение.

      При всички положения и без значение от настоящото предназначение на обекта, той трябва да бъде приведен към настоящите нормативни изисквания. Най-големите пречки за промяната обикновено са:

           -   Достъпната среда, помещения за обществено обслужване трябва да имат достъп за хора с увреждания включително от вън, обикновено това е възможно при новите сгради е помислено по въпроса и достъпа е подсигурен в случаите от вън чрез рампи и вертикална планировка, чрез подемници или асансьори, когати е във вътрешни помещения. При сгради строени преди 10-15 и повече години обаче не помислено по въпроса и всеки случай е сам за себе се. Понякога използваме съществуващи асансьори, понякога се налага допълнителен монтаж на електрически подемник, които не е евтин.

          -   Осигуряване на място за паркиране на автомобил се изисква за всеки обект без значение от предназначението, а внекои случаи за един обект трябва да бъдат осигурени няколко парко-места.Тук проблемите са сходни като при достъпната среда, а именно при новите е помислено и в имота има минимум разположени толкова парко-места колкото са и обектите. При по старите сгради обаче това се явява сериозен проеблем препоръчваме Ви консултация със спесиалист по тези въпроси и посещение на място за всеки отделен случай. 

В повечето случаи ние намираме най-доброто решение за да бъде  възможна смяна на предназначение и проекта да бъде защитим пред компетентен орган до издаване на разрешение за строеж.

  2. Какво представлява строежа и въвеждането на обекта в експлоатация или получаване на акт 16:

 Както споменахме по горе то не винаги е задължително да бъде физически, понякога желанието на клиентите ни е смяна на предназначение на магазин на партера в офис без да променят инсталации, помещения, а само името на обекта в тези случаи е необходима само документална.

 

......................................