Tag: Проекти по всички части, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Проектиране на къщa, Проектиране на къщa цена

Преустройство и ремонтиране на жилище

Необходимостта от по-обширна жилищна площ насърчава хората да преобразяват домовете си като премахват или изграждат стени, прокарват водопроводна мрежа, там където не е предвидена по план, преправят инсталации и др. В повечето случаи преустройствата се изпълняват без наличието на необходимите разрешителни и документация. В крайна сметка в законите са предвидени изисквания, които трябва да бъдат спазвани, за да може да се осигури безопасността на собствениците, живущите и пребиваващите в постройката. Преустройства се осъществяват освен на територията на жилищните обекти, така и във всички останали сгради или част от тях, в това число складове, магазини, зали, офиси и т.н.


В някои случаи преустройството протича паралелно със смяна на предназначение на обекта, а в други случаи се извършва само преустройство. Съгласно установените процедури и при двата споменати вида преустройства се извършват по аналогичен и взаимосвързан начин.


Най-масовото преустройство, което се осъществява е усвояването на терасите в жилищните пространства. Всяко второ жилище в блоковете и по-специално в градовете е с аналогично преустройство, но единици са собствениците, осъществили въпросното преустройство по законен начин. Необходимо е да се издаде строително разрешение за извършване на преустройство, дори и в случаите, когато при приобщаването на терасата към непосредствената до нея стая не се разрушават носещи стени или колони. При отсъствието на това изискване общинската администрация е в пълното си право да постави глоба на собственика. Такова преустройство би могло да бъде „незабелязано“, ако се отнася за малък балкон в блок, освен ако някои добросъвестен съсед не подаде сигнал. Но при популярния в последно време съвременен строеж на жилищни и офис сгради с просторни покривни тераси, построени от инвеститорите с намерение да се продаде повече квадратура на потребителите, преустройването им много трудно може да остане незабелязано. За остъкляване на балкон (забележете, че не е тераса) не се изисква смяна на предназначение, но ако възнамерявате да събаряте преградна стена между балкона и стаята, която е непосредствено до нея, предназначението на балкона вече ще се промени.

Разрешение от съседите

Преди да се започнат процедурите по съгласие за преустройство е нужно да се подсигурят заложените в закона разрешения от съседи в зависимост от типа на строителството. Най-често срещаното изискване е това при което в сградите с управление на етажна собственост всички собственици използват заедно общите части, а преустройвания обект се намира на границата на имотите на съседите.


Специфична черта при подобно преустройство в такива сграда е че освен строителното съгласие от общината в голяма част от казусите е нужно да се получи предварително позволението и на другите собственици в постройката. Преустройството в жилищни обекти с управление на етажна собственост зависят пряко от интересите на съседите и закона съвсем правилно изисква писменото им съгласие, в това число и нотариално заверени с подпис. Съществуват няколко допускания за осъществяване на заплануваното преустройство в зависимост от типа му и предвидените съгласувания със съседите за ремонта:

Преустройство, за което не е нужно съгласие на останалите собственици.


Това са преустройства, при които:

  • Няма промяна на предназначението на обекта, респективно помещението;
  • не се изземват общите помещения и площи или частите от тях;
  • не се променят значително общите части на постройката;
  • се свързват вътрешни връзки на инсталацията с общи мрежи, минаващи през или до делителната стена или през обслужващите части по една вертикална ос;
  • се прокарва инсталация през общите части, която няма досег с помещенията на останалите собственици;
  • се изменя предназначението на обекти, позиционирани в нежилищните сгради;
  • се налага преустройство на помещения и обекти за нежилищни потребности, построени в заварени жилищни постройки (например преустройство от аптека в магазин);
  • се възобновява жилищното предназначение на обект, които е преустроен за нежилищни нужди и изграден в заварено жилищно здание.

Преустройство, за които е необходимо позволението само на преките съседи и постановление от общото събрание.

Това са онези преустройства, при които горните изисквания не се проявяват, с изключение на долупосочените.

Преустройство, за които е необходимо позволението само на преките съседи, но с нотариално заверяване на подписите.

Това е схващането, при което се извършва преустройство и смяна на предназначение на жилищен обект в кабинет за здравни нужди, офис или ателие, обвързани с влизане на външни лица в постройката, ако са позиционирани на първия или на полуподземния етаж. Ако обекта е на по-горен етаж е необходимо и решението на общото събрание. Ако върху подобни помещения или жилищни обекти (на първи етаж) се извършва преустройство не в посочения по-горе тип, а в друг тип обект, отново е необходимо решението на общото събрание, както и позволението на преките съседи.

Преустройство, за които е необходимо позволението на всички съседи с нотариално заверяване на подписите.

Това е преустройство, при които се завзема или променя кардинално общите части на постройката. В случаите когато се изменя общата инсталация или се прокарва нова обща инсталация отново е нужно позволението на всички собственици с нотариално заверяване на подписите.

Преустройство, за които е нужно решението на общото събрание с квалифицирано мнозинство.

Това са преустройство, което е свързано с прокарване на нова инсталация за централно отопление или газоснабдяване. При него е нужно общото събрание да вземе решение с квалифицирано мнозинство на базата на 2/3 от всички собственици.


Всички горецитирани преустройства могат да бъдат допуснати единствено ако има наличие на две кумулативни условия: липса на друго техническо решение и извършваното преустройство да бъде в съответствие с архитектурните, строително-техническите, санитарно-хигиенните и противопожарни правила и нормативи.
В случай, че с преустройството се причислява към преустройвания обект обща част или от наличните общи части се обособява нов самостоятелен обект е нужно останалите собственици да извършват прехвърляне посредством нотариален акт на идеалните части от общата част на постройката.

 


Warning: preg_match(): Unknown modifier '/' in /home/tehnt7nc/public_html/plugins/system/cache/cache.php on line 164