Tag: Смяна на предназначение, Проекти по всички части цена, Архитект, Архитект–София, Смяна на предназначение цена, Архитект София, Проекти по всички части, Преустройство, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Преустройство цена

Проблемни аспекти при смяна на предназначение

 • конструктивни възможности – необходимо е конструктивно становище от строителен инженер
 • паркинг и гараж: необходимо е да се спазват параметрите на новите дейности, посочени в НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии. Следователно не би могло да се предвиди дейност, изискваща повече позиции за гариране, ако не се докажат техните местоположения.
 • удобен достъп за инвалиди: Необходимо е да се осигури свободен достъп на хора с увреждания (рампа, врата с установени размери, санитарни помещения с установени размери) според Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (ДВ, бр. 54 от 2009 г.)
 • пожарна сигурност и безопасност: Необходимо е да се представи схема за евакуация и защита от пожар. При определена численост от хора се изискват допълнителни изходи и специално противопожарно оборудване и мебелировка.
 • съгласие от засегнатите страни: към тази категория спадат етажната собственост, преките съседи и съсобствениците. Необходимо е да се получи писмено съгласие от засегнатите страни (нотариално заверено съгласие от непосредствените съседи и разрешение от общото събрание)
 • позволение от съответните инстанции: РЗИ (ХЕИ, РИОКОЗ), КАТ, министерства и общината.


Други запитвания, свързани със смяна на предназначение:


От какви документи се нуждая, за да започна процедурата по смяна на предназначение?


Необходимите свидетелства са:

 • Копие от документ за собственост
 • Позволение за строеж, разрешителен билет, удостоверение за въвеждане в експлоатация по смисъла на чл. 177, ал. 3 от ЗУТ или други свидетелства, потвърждаващи легалността на съществуващата постройка
 • Одобрение на архитектурен проект (копие) и план на частите, засягащи се от измененията
 • Одобрения на проекта раздел архитектура – копие с червени очертания на промените
 • Нови проектни части по всички дялове, засегнати от измененията
 • Становище от експлоатационни дружества, включително РИОСВ ако е наложително


Необходимо е върху копията да се постави надпис “Вярно с оригинала” и подпис.


– Необходимо ли е предварително отдаване на виза за проектиране, издадена от главния архитект на дадената община?


Не е необходимо при проекта за смяна на предназначение да се изготви виза, може да се извърши и с помощта на горните документи. При вътрешно преустройство или такова с малък параметър въпросната виза не е необходима но е препоръчителна, за да се установи от документална гледна точка дали помещението има всички необходими документи (строителни, разрешителни и актове за собственост).


– По всички части ли се правят планове – Ел, ВиК, ПБ?


Изготвя се план за всички части, по които ще се извършват големи изменения по досегашната обстановка. Например, ако е прави нова канализация, се изготвя раздел ВиК. Ако се прави изменение по носещи елементи, се изготвя раздел Конструкции. В случай, че измененията са малки или отсъстват, би могло да се изготви само становище (пример: конструктивно становище) или по усмотрение на архитекта частта не фигурира никъде (пример: частта геодезия не е нужна при вътрешни преустройства).


– При всички положения ли се извършва преустройство?


Преустройството е строително изменение на настоящето положение. Ако не се извършват строителни изменения и не е необходимо да бъдат заложени в плана, то тогава плана е само за смяна на предназначение, а не за преустройство. Но в редки случай даден обект може да бъде изменен в друг без да се изисква някакъв вид преустройство.


– Кой указва контрол върху това дали процедурите се спазват? Притежаваме апартамент във входа, който го преустроихме на офис и гостите правят проблеми, към кой да се обърнем?


Отделът „Контрол на строителството“ към съответната община направлява обектите и съблюдава дали се използват по предназначение.


– Кои са преките ми съседи?


Непосредствените ви съседи са тези в апартаментите до вас, тези над вас и тези под вас. С други думи казано всички с които делите обща стена или ви дели тавана или пода.

..................................