Tag: Проекти по всички части, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Проектиране на къщa, Проектиране на къщa цена

Проблемни аспекти при смяна на предназначение

 • конструктивни възможности – необходимо е конструктивно становище от строителен инженер
 • паркинг и гараж: необходимо е да се спазват параметрите на новите дейности, посочени в НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии. Следователно не би могло да се предвиди дейност, изискваща повече позиции за гариране, ако не се докажат техните местоположения.
 • удобен достъп за инвалиди: Необходимо е да се осигури свободен достъп на хора с увреждания (рампа, врата с установени размери, санитарни помещения с установени размери) според Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (ДВ, бр. 54 от 2009 г.)
 • пожарна сигурност и безопасност: Необходимо е да се представи схема за евакуация и защита от пожар. При определена численост от хора се изискват допълнителни изходи и специално противопожарно оборудване и мебелировка.
 • съгласие от засегнатите страни: към тази категория спадат етажната собственост, преките съседи и съсобствениците. Необходимо е да се получи писмено съгласие от засегнатите страни (нотариално заверено съгласие от непосредствените съседи и разрешение от общото събрание)
 • позволение от съответните инстанции: РЗИ (ХЕИ, РИОКОЗ), КАТ, министерства и общината.


Други запитвания, свързани със смяна на предназначение:


От какви документи се нуждая, за да започна процедурата по смяна на предназначение?


Необходимите свидетелства са:

 • Копие от документ за собственост
 • Позволение за строеж, разрешителен билет, удостоверение за въвеждане в експлоатация по смисъла на чл. 177, ал. 3 от ЗУТ или други свидетелства, потвърждаващи легалността на съществуващата постройка
 • Одобрение на архитектурен проект (копие) и план на частите, засягащи се от измененията
 • Одобрения на проекта раздел архитектура – копие с червени очертания на промените
 • Нови проектни части по всички дялове, засегнати от измененията
 • Становище от експлоатационни дружества, включително РИОСВ ако е наложително


Необходимо е върху копията да се постави надпис “Вярно с оригинала” и подпис.


– Необходимо ли е предварително отдаване на виза за проектиране, издадена от главния архитект на дадената община?


Не е необходимо при проекта за смяна на предназначение да се изготви виза, може да се извърши и с помощта на горните документи. При вътрешно преустройство или такова с малък параметър въпросната виза не е необходима но е препоръчителна, за да се установи от документална гледна точка дали помещението има всички необходими документи (строителни, разрешителни и актове за собственост).


– По всички части ли се правят планове – Ел, ВиК, ПБ?


Изготвя се план за всички части, по които ще се извършват големи изменения по досегашната обстановка. Например, ако е прави нова канализация, се изготвя раздел ВиК. Ако се прави изменение по носещи елементи, се изготвя раздел Конструкции. В случай, че измененията са малки или отсъстват, би могло да се изготви само становище (пример: конструктивно становище) или по усмотрение на архитекта частта не фигурира никъде (пример: частта геодезия не е нужна при вътрешни преустройства).


– При всички положения ли се извършва преустройство?


Преустройството е строително изменение на настоящето положение. Ако не се извършват строителни изменения и не е необходимо да бъдат заложени в плана, то тогава плана е само за смяна на предназначение, а не за преустройство. Но в редки случай даден обект може да бъде изменен в друг без да се изисква някакъв вид преустройство.


– Кой указва контрол върху това дали процедурите се спазват? Притежаваме апартамент във входа, който го преустроихме на офис и гостите правят проблеми, към кой да се обърнем?


Отделът „Контрол на строителството“ към съответната община направлява обектите и съблюдава дали се използват по предназначение.


– Кои са преките ми съседи?


Непосредствените ви съседи са тези в апартаментите до вас, тези над вас и тези под вас. С други думи казано всички с които делите обща стена или ви дели тавана или пода.

-->

Warning: preg_match(): Unknown modifier '/' in /home/tehnt7nc/public_html/plugins/system/cache/cache.php on line 164