Tag: Проекти по всички части, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Проектиране на къщa, Проектиране на къщa цена

Изходни данни за стартиране на проект и разрешение за строеж - част 2

Днес продължаваме темата за какви изходни данни са необходими за стартиране на проектирането и разрешението за строеж.

 

               

2. Документи по чл.143(1) от Закона за устройство на територията

В зависимост от типа на обекта изискванията към документацията е различна:

Становище от РИОСВ.  Ако възнамерявате да проектирате нещо различно от жилищна сграда трябва да го съобщите на РИСОВ и опишете в бланка по образец инвестиционния ви проект. Решението от становището се оповестява след около месец и ако вашия обект не представлява заплаха за околната среда, следователно не се изиска оценка по ОВОС може да преминете към следващата стъпка. Ако обаче дейността ви е обвързана със замърсяване ще бъде необходимо да подадете документи по образец към ОВОС.


Сключване на предварителен договор с електроразпределително дружество. Искането за проучване, заедно с копието от нотариалния акт, скицата и визата се подава в най-удобния за вас клон на дружеството. Необходимо е да заявите и исканата от вас електрическа мощност. Знайте, че таксите за присъединяване са на стъпки 15,50,100... кВ., тоест цената за 16 и 49 кВ е еднаква. Друго уточнение, което ще направим е, че цената не е обвързана с това дали желаете трифазен или монофазен ток, както и, че има два вида мощност - присъединена и предоставена. 


Сключване на предварителен договор с ВиК оператор. Документите, които ще ви трябват са аналогични на горните оператора. След приблизително един месец ще получите текстови или графични материали дали в обекта има вода и канал и какви са те.


В случай, че нямате вода и/или канал е необходимо да си направите собствен водоизточник, като за целта ако сте физическо лице ще трябва да подадете уведомление за изграждане на кладенец за собствени нужди към басейнова дирекция. Ако водата, която ще използвате е за търговски цели е необходимо да се състави хидрогеоложки проект за кладенец, изискващ одобрението от басейновата дирекция и след това да се издаде и разрешение за строеж. Също така трябва да намерите къде да "изхвърляте"  отпадните води, както и да получите "разрешение за заустване".


3.Техническа документация за стартиране на проектиране


Геодезическо заснемане. То се извършва от геодезист, който измерва на място, посредством геодезически уреди, терена и ситуационните подробности в и около имота.


Геоложки доклад. Извършва се от инженер геолог, който прави описание на земните пластове в даден имот. Изготвя се по архивни данни, с шурф и сондаж. При по-малки сгради е възможно да се вземе от една точка или от няколко, които да покажат теренните разрези с изменение на пластовете. При по-многосъставни обекти може да се добавят и изпитване за носимоспособност и инфилтрация. За издаване на разрешение за строеж геоложкия доклад не е задължителен и от общината не биха ви го искали, стига района в който е обекта да няма свлачище или др.


Задание за проектиране. В него се записва какво искате да бъде проектирано от архитекта ви. Заданието включва сведения за функционалната част в това число помещенията, които ще ви бъдат необходими и ориентировъчната квадратура на постройката. Освен посочените неща трябва да се опишат и други по-ясни особености на бъдещата постройка: колко етажа е, има ли сутерен, тип на покрива (плосък или скатен), изграждащо строително устройство (бетонно, стоманено или дървено), обграждащи компоненти (зидария, остъклени елементи), използвана вентилация и типа на отоплението.


Оценка на дървесната растителност. Ако вашият проект се намира на територията на гр. София е необходимо да се позовете на чл.62, ал 10 от ЗУТ . Изпълнява функциите при издаване на разрешение за кастрене или отсичане на дървета във вашия имот.

Оценката включва текстова, таблична и графична част.

Към текстовата част влизат подробни описания на дървесната растителност и се посочват съвети за поддържане, запазване или нейното унищожаване.

Към табличната част се указват характеристиките на всяко едно от дърветата – вида им, височината, възрастта, диаметъра на стъблото, състоянието им и предполагаемия им произход.

Към графичната част се показват нагледно къде са локациите и какви са характеристиките на дърветата, като се използват означения, показващи стойностите на характеристиките.


Warning: preg_match(): Unknown modifier '/' in /home/tehnt7nc/public_html/plugins/system/cache/cache.php on line 164