Tag: Проекти по всички части, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Проектиране на къщa, Проектиране на къщa цена

Смяна предназначение на имот в горска територия

Както останалите земи в страната, така и горските територии се устройват с Устройствени схеми и Общи устройствени планове. По този начин се установява точното предназначение на обособените области, съответно и предназначението на поземлените имоти, разположени в тях. Предназначенията се подразделят на части с гори, в това число спадат дървопроизводителни гори, защитни гори, рекреационни гори и т.н. и части с горски земи – към тях спадат поляните, земите заети от храсти, скалите и прочие.

За да отпише имот от горския фонд е необходимо инвеститор да прояви инициативност. Той трябва да подготви инвестиционна оферта за построяване на даден обект и да подаде Искане за позволяване на изготвяне на ПУП до кмета на общината. На базата на Заповедта за позволяване изготвяне на ПУП инвеститорът започва реалното подготвяне на плана. Следва подаване на Искане за предварително съгласуване смяна на предназначението до горската администрация. В случаите, които земята е с площ над 50 дка, искането се подава до Регионална дирекция по горите, а когато земята е с площ до 50 дка до Изпълнителна агенция по горите. Към искането се подават и редица документи в това число скица или скица-проект, заповедта за позволяване изготвяне на ПУП и т.н. Горската администрация издава съгласувателно решение, че земята не е от изключителна стойност за фонда и отписването й може да се осъществи. При  влязъл в сила Общ устройствен план, не се изисква предварително съгласуване.

Процедурата продължава с запитване към РИОСВ дали при реализиране на плана ще трябва и Оценка за въздействие на околната среда (ОВОС). Ако е необходимо да се изработи оценката, тя се представя от инвеститора на научен екип и се подава за одобряване от РИОСВ. Имайте предвид, че тази процедура изисква много време. След като тази стъпка е осъществена съставения ПУП се внася за одобряване от Общинския експертен съвет. При положителен отговор кмета издава Заповед за одобрение на ПУП. 

Последната стъпка е инвеститора да подаде Заявление по образец към съответстващата горска администрация  за смяна предназначението на имота, заедно с документа за собственост, одобрения ПУП, скицата на имота, оценката на имота, ОВОС и т.н. В срок от един месец горската администрация дава своето становище и издава Решение за смяна предназначението на земите от горския фонд. Изпълнителна агенция по горите отправя преписа от решението до кадастъра и от общината нанасят промяната.

За смяната в срок от 3 месеца се заплаща такса. Когато таксата не се заплати правото да се осъществи смяната се погасява. Смяната се погасява и в случаите  в които след изтичане на три години от влизане в сила на разрешението за строеж, а същото се издава след смяната на предназначението на имота, строежът не е стартирал. 

Имайте предвид, че отписването на земи от горския фонд, с цел изграждане на обособен урегулирана поземлена земя, се разрешава единствено ако има приет и влязъл в сила Общ устройствен план, а също така и ако инвеститорът е получил право на собственост върху имота. Ако не е влязъл в сила ОУП, е възможно на базата на ПУП да се отпишат терени за осъществяване на социални услуги.


Warning: preg_match(): Unknown modifier '/' in /home/tehnt7nc/public_html/plugins/system/cache/cache.php on line 164