Tag: Проекти по всички части, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Проектиране на къщa, Проектиране на къщa цена

Смяна на предназначение на имот в земеделска територия

Аналогично на смяната на предназначение на имот в урбанизирана територия, земеделската територия извън границата на населено място също се устройва с Устройствената схема и Общ устройствен план. По този начин се дефинира точното предназначение на обособените зони, респективно и на предназначението на поземлените имоти, разположени в тях.

Осъществими са следните предназначения на земеделски земи, отнасящи се за:

 • обработваема земя (нива, овощна и зеленчукова градина, лозе, ливада и т.н.)
 • необработваема земя (пасище, дерета, оврази и т.н).


Употребата на земеделската земя с друга цел не се разрешава, ако възнамерявате да изграждате строеж върху нея е необходимо да се премине през процедурата за смяна на предназначението и. Това се разрешава единствено ако се докаже, че е нужно преустройство и се спазват законовите предпоставки, съобразно Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ). Може единствено да се построява постройка, която е свързана с употребата на земята, и за която е приет ПУП без да се извършва смяна на предназначение. Към тези постройки се причисляват оранжерии, селскостопански здания и помещение, което се използва за обитаване от домакинството на собственика/ците на земята, и/или от лицата, които добиват земеделска продукция.

 

Първата стъпка при смяната на предназначение на земеделска земя е подаване на Заявление за включване на земята и разрешение за издаване на ПУП към кмета на дадената община.

Към заявлението се подават и редица документи:

 • копие от документ за собственост на земята
 • удостоверение за наследници /ако се счита за наложително/
 • скица от общинската служба „Земеделие и гори”
 • Протокол от Общинско пътно управление и КАТ-ПП при РДВР (в случаите, които имота принадлежи към път от републиканската пътна мрежа)
 • скица - оферта за промяна на плана
 • опис с имената и местонахожденията и евентуално телефонните номера на заинтересованите собственици
 • становище от РИОСВ и т.н.

Кметът отправя покана до Комисията към Областна дирекция „Земеделие“ (по чл. 17 от ЗОЗЗ) за смяна предназначението на земеделската земя. Комисията от своя страна издава мотивирано решение, в което излага становището си относно смяната. При положителен отговор кмета издава Заповед за разрешение за издаване на ПУП. На базата на тази заповед инвеститора изготвя ПУП.


Следващият етап в процедурата е подаване на Заявлението за утвърждаване на площадката или трасето за проектиране, комплектувано с необходимата документация. Заявлението се подава както следва:

 • Областна дирекция „Земеделие“  - в случаите, които територията е до 50 декара, няма да бъде използвана за държавни или общински потребности и категорията на имота е над IV.
 • Комисията за земеделските земи към Министерство на земеделието и храните - в случаите, които територията е над 50 декара, ще бъде използвана за държавни и общински потребности или ако терена е от I до IV категория. 

След утвърждаването на площадката за проектиране получената преписка се препраща повторно в общинското ръководство за приемане на подготвения ПУП и издаване на заповед от кмета.

За изпълняване на окончателната смяна на предназначение преписката и утвърдения ПУП се внасят повторно в Областната дирекция „Земеделие“ (съответно в Комисията за земеделските земи към Министерство на земеделието и храните). Комисията за смяна предназначението на земеделска земя (по чл. 17 от ЗОЗЗ) разучава подаденото искане и издава Решение за съответната му смяна за такава с неземеделски потребности.

Необходимо е да се заплатят таксите за смяна предназначението на земята в срок от три месеца. След изпълнение на изискванията решението за смяната влиза в сила. За нанасяне на измененията се препраща на кадастъра и общинската служба „Земеделие“ по местонахождение на имота преписа от решението.

Ако в срок от три години от встъпването в сила на решението за смяна на предназначението не се поиска издаване на разрешение за строеж, изменението загубва силата. Това се случва и ако до шест години след издаването на разрешение за строеж не се стартира реалното построяване на обекта. 

 

 


Warning: preg_match(): Unknown modifier '/' in /home/tehnt7nc/public_html/plugins/system/cache/cache.php on line 164