Tag: Смяна на предназначение, Проекти по всички части цена, Архитект, Архитект–София, Смяна на предназначение цена, Архитект София, Проекти по всички части, Преустройство, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Преустройство цена

Смяна на предназначение на имот в земеделска територия

Аналогично на смяната на предназначение на имот в урбанизирана територия, земеделската територия извън границата на населено място също се устройва с Устройствената схема и Общ устройствен план. По този начин се дефинира точното предназначение на обособените зони, респективно и на предназначението на поземлените имоти, разположени в тях.

Осъществими са следните предназначения на земеделски земи, отнасящи се за:

 • обработваема земя (нива, овощна и зеленчукова градина, лозе, ливада и т.н.)
 • необработваема земя (пасище, дерета, оврази и т.н).


Употребата на земеделската земя с друга цел не се разрешава, ако възнамерявате да изграждате строеж върху нея е необходимо да се премине през процедурата за смяна на предназначението и. Това се разрешава единствено ако се докаже, че е нужно преустройство и се спазват законовите предпоставки, съобразно Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ). Може единствено да се построява постройка, която е свързана с употребата на земята, и за която е приет ПУП без да се извършва смяна на предназначение. Към тези постройки се причисляват оранжерии, селскостопански здания и помещение, което се използва за обитаване от домакинството на собственика/ците на земята, и/или от лицата, които добиват земеделска продукция.

 

Първата стъпка при смяната на предназначение на земеделска земя е подаване на Заявление за включване на земята и разрешение за издаване на ПУП към кмета на дадената община.

Към заявлението се подават и редица документи:

 • копие от документ за собственост на земята
 • удостоверение за наследници /ако се счита за наложително/
 • скица от общинската служба „Земеделие и гори”
 • Протокол от Общинско пътно управление и КАТ-ПП при РДВР (в случаите, които имота принадлежи към път от републиканската пътна мрежа)
 • скица - оферта за промяна на плана
 • опис с имената и местонахожденията и евентуално телефонните номера на заинтересованите собственици
 • становище от РИОСВ и т.н.

Кметът отправя покана до Комисията към Областна дирекция „Земеделие“ (по чл. 17 от ЗОЗЗ) за смяна предназначението на земеделската земя. Комисията от своя страна издава мотивирано решение, в което излага становището си относно смяната. При положителен отговор кмета издава Заповед за разрешение за издаване на ПУП. На базата на тази заповед инвеститора изготвя ПУП.


Следващият етап в процедурата е подаване на Заявлението за утвърждаване на площадката или трасето за проектиране, комплектувано с необходимата документация. Заявлението се подава както следва:

 • Областна дирекция „Земеделие“  - в случаите, които територията е до 50 декара, няма да бъде използвана за държавни или общински потребности и категорията на имота е над IV.
 • Комисията за земеделските земи към Министерство на земеделието и храните - в случаите, които територията е над 50 декара, ще бъде използвана за държавни и общински потребности или ако терена е от I до IV категория. 

След утвърждаването на площадката за проектиране получената преписка се препраща повторно в общинското ръководство за приемане на подготвения ПУП и издаване на заповед от кмета.

За изпълняване на окончателната смяна на предназначение преписката и утвърдения ПУП се внасят повторно в Областната дирекция „Земеделие“ (съответно в Комисията за земеделските земи към Министерство на земеделието и храните). Комисията за смяна предназначението на земеделска земя (по чл. 17 от ЗОЗЗ) разучава подаденото искане и издава Решение за съответната му смяна за такава с неземеделски потребности.

Необходимо е да се заплатят таксите за смяна предназначението на земята в срок от три месеца. След изпълнение на изискванията решението за смяната влиза в сила. За нанасяне на измененията се препраща на кадастъра и общинската служба „Земеделие“ по местонахождение на имота преписа от решението.

Ако в срок от три години от встъпването в сила на решението за смяна на предназначението не се поиска издаване на разрешение за строеж, изменението загубва силата. Това се случва и ако до шест години след издаването на разрешение за строеж не се стартира реалното построяване на обекта. 

 

 

insgsmseoseosuplementfurniturecleaningmoversparfumsarchitectnewssportsgsmkeyautocleaningshortletsrentacar


Warning: preg_match(): Unknown modifier '/' in /home/tehnt7nc/public_html/plugins/system/cache/cache.php on line 164