Tag: Проекти по всички части, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Проектиране на къщa, Проектиране на къщa цена

Проект за преустройство - Изготвяне на проектната документация

 

В предишната статия Ви запознахме с документацията, която се изисква в началния етап на преустройството.

Съществуват още няколко аспекта, които се вземат в предвид едно коректно преустройство:

 • В зависимост от даденото събитие проекта се съгласува с Електроразпределение, Водоснабдяване и канализация, Газоснабдяване, Топлофикация, Регионална здравна инспекция, Регионална инспекция по околната среда и водите и др.

Внасяне на проектната документация в съответната община и придобиване на разрешение за строителство


Какви са сроковете за проучване на внесената проектна документация и съгласуването и от институциите:

 • до четиринадесет дни в случаите, които към проекта е приложен доклад ОСИП (Оценка на съответствието на инвестиционните проекти);
 • до тридесет дни без наличието на доклад ОСИП. Проектът следва да бъде разгледан от експертен съвет към общината и след съгласуването и одобряването му се издава разрешение за строеж;
 • до седем дни съответната община трябва да изпрати разрешението за строеж към ДНСК (Дирекция за национален строителен контрол);
 • до четиринадесет дни след получаването на разрешението за строеж в ДНСК, институцията прави проверка и ако не е спазено някое изискване е възможно да го отмени.

След получаване на разрешението за строеж (на хартиен носител в оригинал) бихте могли да стартирате със строителството.

На името на собственика на имота се издава разрешението за строеж.
За територията на град София строително разрешение за основно застрояване, пристрояване и надстрояване на жилищни и нежилищни сгради за обекти от първа, втора и трета категория се подават документи в НАГ - СО, а за четвърта и пета категория в районната Община.


Не се изисква разрешение за строеж при следните ситуации: 

 1. Боядисване (външно или вътрешно) на сгради и постройки; 
 2. Подмяна на покривните материали; 
 3. Вътрешно преустройство, при което: 
 • няма засягане на конструкцията на сградата;
 • не се осъществяват действия като унищожение, изместване на съществуващи зидове и продупчване на отвори в тях, когато е налице засягане на конструкцията на сградата;
 • се извършва преобразуване, което включва предназначението на помещението и натоварванията в него;
 1. текущ ремонт на сградата, постройката, съоръженията и инсталацията. 


Изпълняване на СМР (строително монтажните работи) по даденото преустройство

Трябва да сте наясно, че дори и ако се извършва преустройство на една стая съществуват предпоставки в това число и спазването на изискванията, актовете, протоколите, воденето на заповедната книга, наличието на техническия ръководител и други условия, които е необходимо да спазвате, за да може следователно да вземете и разрешението за ползване.


Съобразно ЗУТ сте длъжни да използвате:

 • за обекти 5-та категория – може да се използва само техническия ръководител и строителството по стопански способ;
 • за обекти от 1-ва до 4-та категория – използва се лицензирано строително предприятие към камарата на строителите и лицензирано предприятие за строителен надзор.

Голям дял от преустройствата навлизат в 4-та и 5-та категория съгласно Чл. 137 от ЗУТ. Категорията се дефинира като се вземе в предвид цялостната част на сградата, в която е предмета на преустройството.


Придобиване на разрешение за ползване/въвеждане в експлоатация

Необходима документация:

 • актовете, издадени по време на строителството;
 • заповедната книга;
 • сертификатите на вложените материали;
 • техническия паспорт за преустройството;
 • екзекутивните проекти – в случаите, които има минимални промени;
 • писмото за вписване в кадастър на изменението;
 • финален договор с електро дружеството (изисква се само ако е налице изменение в мощността);
 • измерване на ел. инсталация от лицензирана лаборатория;
 • окончателен доклад от фирмата извършваща строителния надзор (важи за обекти от 1- ва до 4-та категория;
 • издадено от РЗИ санитарно хигиенно разрешително за въвеждане в експлоатация;
 • Разрешение за ползване от пожарната и др.

Изброените до момента процедури касаят само строителната част. В зависимост от  обекта е нужно да се спазят процедурите, предвидени към наредбите за изискванията, касаещи преустройство на търговски обекти, хранителни магазини и др. 


Ние в Техно Пол БГ ще подготвим необходимата част от проектантстката документация и ще ви помогнем при решаването на всички казуси до окончателното въвеждане на обекта в експлоатация.


Warning: preg_match(): Unknown modifier '/' in /home/tehnt7nc/public_html/plugins/system/cache/cache.php on line 164