Tag: Смяна на предназначение, Проекти по всички части цена, Архитект, Архитект–София, Смяна на предназначение цена, Архитект София, Проекти по всички части, Преустройство, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Преустройство цена

Проект за преустройство - Изготвяне на проектната документация

 

В предишната статия Ви запознахме с документацията, която се изисква в началния етап на преустройството.

Съществуват още няколко аспекта, които се вземат в предвид едно коректно преустройство:

 • В зависимост от даденото събитие проекта се съгласува с Електроразпределение, Водоснабдяване и канализация, Газоснабдяване, Топлофикация, Регионална здравна инспекция, Регионална инспекция по околната среда и водите и др.

Внасяне на проектната документация в съответната община и придобиване на разрешение за строителство


Какви са сроковете за проучване на внесената проектна документация и съгласуването и от институциите:

 • до четиринадесет дни в случаите, които към проекта е приложен доклад ОСИП (Оценка на съответствието на инвестиционните проекти);
 • до тридесет дни без наличието на доклад ОСИП. Проектът следва да бъде разгледан от експертен съвет към общината и след съгласуването и одобряването му се издава разрешение за строеж;
 • до седем дни съответната община трябва да изпрати разрешението за строеж към ДНСК (Дирекция за национален строителен контрол);
 • до четиринадесет дни след получаването на разрешението за строеж в ДНСК, институцията прави проверка и ако не е спазено някое изискване е възможно да го отмени.

След получаване на разрешението за строеж (на хартиен носител в оригинал) бихте могли да стартирате със строителството.

На името на собственика на имота се издава разрешението за строеж.
За територията на град София строително разрешение за основно застрояване, пристрояване и надстрояване на жилищни и нежилищни сгради за обекти от първа, втора и трета категория се подават документи в НАГ - СО, а за четвърта и пета категория в районната Община.


Не се изисква разрешение за строеж при следните ситуации: 

 1. Боядисване (външно или вътрешно) на сгради и постройки; 
 2. Подмяна на покривните материали; 
 3. Вътрешно преустройство, при което: 
 • няма засягане на конструкцията на сградата;
 • не се осъществяват действия като унищожение, изместване на съществуващи зидове и продупчване на отвори в тях, когато е налице засягане на конструкцията на сградата;
 • се извършва преобразуване, което включва предназначението на помещението и натоварванията в него;
 1. текущ ремонт на сградата, постройката, съоръженията и инсталацията. 


Изпълняване на СМР (строително монтажните работи) по даденото преустройство

Трябва да сте наясно, че дори и ако се извършва преустройство на една стая съществуват предпоставки в това число и спазването на изискванията, актовете, протоколите, воденето на заповедната книга, наличието на техническия ръководител и други условия, които е необходимо да спазвате, за да може следователно да вземете и разрешението за ползване.


Съобразно ЗУТ сте длъжни да използвате:

 • за обекти 5-та категория – може да се използва само техническия ръководител и строителството по стопански способ;
 • за обекти от 1-ва до 4-та категория – използва се лицензирано строително предприятие към камарата на строителите и лицензирано предприятие за строителен надзор.

Голям дял от преустройствата навлизат в 4-та и 5-та категория съгласно Чл. 137 от ЗУТ. Категорията се дефинира като се вземе в предвид цялостната част на сградата, в която е предмета на преустройството.


Придобиване на разрешение за ползване/въвеждане в експлоатация

Необходима документация:

 • актовете, издадени по време на строителството;
 • заповедната книга;
 • сертификатите на вложените материали;
 • техническия паспорт за преустройството;
 • екзекутивните проекти – в случаите, които има минимални промени;
 • писмото за вписване в кадастър на изменението;
 • финален договор с електро дружеството (изисква се само ако е налице изменение в мощността);
 • измерване на ел. инсталация от лицензирана лаборатория;
 • окончателен доклад от фирмата извършваща строителния надзор (важи за обекти от 1- ва до 4-та категория;
 • издадено от РЗИ санитарно хигиенно разрешително за въвеждане в експлоатация;
 • Разрешение за ползване от пожарната и др.

Изброените до момента процедури касаят само строителната част. В зависимост от  обекта е нужно да се спазят процедурите, предвидени към наредбите за изискванията, касаещи преустройство на търговски обекти, хранителни магазини и др. 


Ние в Техно Пол БГ ще подготвим необходимата част от проектантстката документация и ще ви помогнем при решаването на всички казуси до окончателното въвеждане на обекта в експлоатация.

................................