Tag: Смяна на предназначение, Проекти по всички части цена, Архитект, Архитект–София, Смяна на предназначение цена, Архитект София, Проекти по всички части, Преустройство, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Преустройство цена

Процедури при преустройство

За да се извърши легално преустройство е необходимо сградата да притежава технически паспорт, както и разбира се тя да бъде законно построена. Придобиването на удостоверение за търпимост не означава, че постройката е законна, но пък дава правото за разрешаване на преустройство.

Първият етап е да се подсигури и подреди първоначалната документация за сградата, която ще се преустроява.

 

Тази документация обхваща следните постановления:

 • Нотариален акт и/или друг документ за собственост;
 • скици и схеми на обекта
 • архитектурен чертеж на постройката, респективно етажа или частта от обекта
 • пълномощни;
 • разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация на сградата;
 • технически паспорт;


След набавянето на горепосочените документи е необходимо да се осигури и съгласие на съседите, разбира се ако това условие се изисква от даденото преустройство и типа на обекта.
Следващият етап е да се изготви проектната документация в този случай инвестиционен проект, разбира се от страна на квалифицирани архитекти и инженери (проектанти).


Според вида на даденото преустройство проектната документация включва следните части:

 • Архитектура
 • Конструкции
 • Отопление, вентилация и климатизация (ОВК)
 • Водоснабдяване и канализация (ВиК)
 • Електроразпределение
 • План за безопасност и здраве (ПБЗ)
 • Пожарна и аварийна безопасност (ПБ)

Издадените съгласувателни писма от гореспоменатите дружества се включват в нужната документация.


Проектната документация, както и събраните документи се внасят в общинската администрация на даденото местоположение, като се подава и молба за издаване на разрешение за строеж. След като се издаде разрешителното ремонтните действия могат да се стартират.


Имайте в предвид, че за някои строително-ремонтни дейности няма изискване за издаване на разрешение за строеж. В това число влизат всички видове боядисвания, текущ ремонт на сгради, съоръжения и инсталации, замяна на покрив, вътрешни ремонтни дейности, при които не е налице засягане на конструкцията на сградата, няма премахване или изместване на зидове, не се правят отвори в тях и не се изменя предназначението на обекта.
Дори ако преустройството е минимално и за него се изисква разрешение за строеж, то встъпва в категорията „строеж“ по смисъла на ЗУТ и за неговото изпълнение се съблюдават всички изисквания, както и се съставят всички актове и документи по време на строителството. В това число се включва и задължението за посочване на технически ръководител за обекта (в случай, че строежа е пета категория) или надзорна фирма (в случай, че строежа е от първа до четвърта категория). Практически по-голяма част от преустройствата спадат към четвърта и пета категория.


Нужната документация за изпълнението на строежа включва:

 • Всички необходими актове по време на строителство, в това число и акт за откриване на строителна площадка
 • заповедна книга
 • набавяне на сертификати за доставените материали
 • подготвяне на технически паспорт на преустройство
 • екзекутиви за изменения в момента на строежа (ако са налице)
 • удостоверение за нанасяне в кадастъра на изменението
 • в случай, че изменя мощността е необходимо да се изготви окончателен договор с електро дружество
 • измерване на ел. инсталация от акредитирана лаборатория на така наречения импеданс - това представлява електрическо съпротивление, включващо всички загуби от активни, индуктивни и капацитивни съставки във веригите
 • ако в преустройството участва надзорна фирма е необходимо да се изготви и окончателен доклад
 • одобрение от РЗИ (Регионална здравна инспекция) за разрешаване на експлоатацията
 • становище от пожарна и други в зависимост от типа на строежа

Финалната процедура е придобиването на Разрешение за ползване, съответно Удостоверение за въвеждане в експлоатация на преустройството. Издаването на документа подсигурява спокойствието на собственика, както по отношение на коректността по време на преустройството, така и във връзка с евентуални действия от страна на любопитни и бдителни съседи, подготвени винаги да подадат сигнал за всяка нередност.

................................