Tag: Проекти по всички части, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Проектиране на къщa, Проектиране на къщa цена

Що е то Подробен устройствен план?

Създаването на Подробният устройствен план (ПУП) се осъществява на основата на общия градоустройствен план (ОУП) за конкретното населено място и установява устройството и застрояването на поземлените имоти (ПИ). Ако липсва ОУП, се прави направо Подробния устройствен план. Съществуват различни варианти на ПУП, които обслужват различни сектори в инвестиционното проектиране и те са:

 

 • урегулиране на поземлен имот при нов строеж;
 • промени по вече изготвен ПУП;
 • смяна на предназначението на земеделска земя с намерение за строителство;
 • обединяване на имоти;
 • подялба на имоти и тн.

Какви планове се включват в ПУП?
 • вертикално планиране,
 • комуникационно-транспортната мрежа,
 • водоснабдяване и канализация,
 • електрификация,
 • топлоснабдяване,
 • газоснабдяване,
 • далекосъобщения,
 • зелени системи (трайна дървесна растителност),
 • инженерно-геоложки проучвания,

Какви са етапите до допускането на изготвянето на ПУП?

 • Собственикът подава искане за изготвяне/смяна на ПУП;
 • Архитектите изготвят окончателния проект за съставяне/смяна на ПУП (от);

Искането за изготвяне или смяна на действащ ПУП се внася от собственика в общината, адресирано до кмета.

 Документите, които са нужни:
 • заявление по образец (получава се от Техническата Дирекция на дадената Община);
 • разписка за заплатена такса;
 • документ за притежание на имота;
 • скица;
 • удостоверение за наследници (ако е приложимо);
 • писмено разрешение от собствениците на съседните имоти, в които се налага ниско застрояване, което е свързано /съобразно чл.21 ал.4 от ЗУТ/;
 • прехвърлянето на собствеността се удостоверява с нотариално заверен със съответните подписи договор /съобразно чл.17 ал.2 т.2 и 3 от ЗУТ/
 • Мотивиранa оферта (скица) за изготвяне на ПУП, описваща инвестиционните планове на собственика.
Какъв е срока за подаване на ПУП?
 • 14 до 30 дни кмета на общината решава дали да одобри или отхвърли изработването на проекта на плана, който се базира на становището на главния архитект.


Проектът за промяна или изготвяне на ПУП се съставя от правоспособен архитект и инженери, a срока за изпълнение зависи главно от специфичността му.


След изготвяне проекта за ПУП, той се разпределя в три екземпляра и един дубликат в CAD формат. Към него се добавят и съгласувателните писма и становищата на експлоатационните дружества, администрациите, РИОСВ и т.н. Цялата документация, както и заявление до кмета на общината се подава от възложителя.

На собствениците в непосредствено съседство се оповестява по служебен път, че е внесен за разрешение проекта за ПУП. В рамките на 14 дни заинтересуваните лица се запознават с проекта и могат да отправят своите писмени несъгласия, оферти и желания към общинското ръководство.


В срок от един месец след изминаване на периода за възражения по проекта и отчетените несъгласия, оферти и желания се разглеждат от общински експертен съвет.


В случай, че проекта се върне за пълно или частично обработване, заложените по закона процедури и срокове се извършват отново само за разделите от плана, които се обработват.


За неприетите несъгласия, оферти и желания по проекта може да се обърнете към общинската администрация.

 Разпорежданията за одобрение на подробния устройствен са в сила от:

 • датата на одобрение и липса на възражения;
 • след изминаване срока за възражения и съответно липсата на обжалвания;
 • датата на одобрение от съответния компетентен съд

След като ПУП е утвърден, инвеститора може да се пристъпи към планиране на строителството.

 


Warning: preg_match(): Unknown modifier '/' in /home/tehnt7nc/public_html/plugins/system/cache/cache.php on line 164