Tag: Проекти по всички части, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Проектиране на къщa, Проектиране на къщa цена

Многофамилни жилищни сгради!

Многофамилни жилищни сгради.

Виж всички
Многофамилна жилищна сграда в м-т „Гърдова глава", гр. София
Виж

Многофамилна жилищна сграда в м-т „Гърдова глава", гр. София

Многофамилна жилищна сграда, находяща се в местност „Гърдова глава", плана на гр.София, район...

жилищна сграда
Виж

Жилищна сграда в кв. "Княжево"

Многофамилна жилищна сграда с четири апартамента, полу-подземни гаражи, находяща се в местност „Мала...

жилищна сграда
Виж

Бутикова жилищна сграда в ул. "Бистришко шосе", гр. София

Многофамилна жилищна сграда с магазин, ателиета и подземни гаражи, находяща се в местност...

Многофамилна жилищна сграда с магазин, ателиета и подземни гаражи, находяща се в местност „Павлово-Бъкстон", по плана на гр.София

 

 

 1. ОСНОВАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

Настоящия проект е разработен въз основа на задание от Възложителя и въз основа на Виза за инвестиционно проучване и проектиране на жилищна сграда и изгребна яма, издадена от главния архитект на СО район „Панчарево“.

 1. ОБХВАТ НА ПРОЕКТА:

- Част Архитектура;

- Част Конструктивна;

- Част Електро;

- Част ВиК;

- Част ОВК;

- Част Енергийна ефективност;

- Част Геодезия;

- Част Пожарна безопасност;

- Част Паркоустройство и благоустройство.

 1. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Имотът се намира на кръстовището на ул. „Бистришко шосе“ и ул. „Самодивски езера“, разположени от Север и Югозапад. От Югоизток е обособена тупикова улица, а от Запад частен имот. Терена е стръмен, с наклон около 13%, като Югоизточната му граница се явява най-високата, a Северната граница на имота е най-ниската.

В имота няма съществуващи постройки.

 1. ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ
 • Ситуация

Сградата на обекта е разположена в Северната част на парцела, на отстояние минимум 3м от всички регулационни граници. Предвидено е изграждането на три етажна многофамилна жилищна сграда с търговска площ и подземни гаражи.

Входът към имота се организира по Югоизточната граница на имота от обособената улица. От входа в имота е предвидена открита рампа, която осигурява автомобилния достъп към подземното ниво на сутерена, в което са разположени необходимите места за паркиране на автомобили и велосипеди. Осигурен е и отделен пещеходен подход към жилищната част с осигурена достъпност според изискванията на НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията. За търговската площ е обособен отделен подход от ул. „Самодивски езера“. Част от сутерена е развита под жилищната сграда, а частта, която остава извън сградата и върху която е обособена част от свободната дворна площ ще бъде оформена като зелен покрив.

Предвижда се изграждане на ограда с височина на плътната част 60см и ажурна, метална, монтирана на нея до височина 220см по границите на имота към улиците. По регулационната ганица с УПИ XVIII-196 е предвидено да се изгради плътна ограда с височина до 220см. Новите огради на имота са изцяло разположени в УПИ XVII-197 и не се изисква съгласие на собственици на съседни урегулирани поземлени имоти, според чл. 48, ал.4 от ЗУТ.

 • Функционално решение

Сградата е жилищна и има един подземен сутеренен етаж, предназначен за гараж и самостоятелен Търговски обект и три надземни етажа, предназначени за жилища.

В сградата са обособени осем самостоятелни жилища. Жилищата имат достъп през самостоятелен вход от приземно ниво, обособен на фасада Запад и обща стълбищна клетка с асансьор.  Асансьорт е съобразен с НАРЕДБА № 2 от 8 юни 2009 г. за избор и проектиране на асансьорни уредби в жилищни и общественообслужващи сгради. Той е пътнически асансьор, клас I, достъпен за хора с увреждания, според Чл. 6. (1), Чл. 14. (1) и Чл. 18. (7). Асансьорът има четири спирки. Стълбищна клетка е с трираменна стълба на четири нива, разположена около асансьорната шахта, с директно осветление и проветрение, посредством прозорци на фасади Север и Изток.

 

Сутерен – Кота -2,82 и Кота -3.62

Сутеренния етаж е предназначен за Подземен паркинг и самостоятелен Търговски обект, обособени на различни нива, със самостоятелен достъп и без вътрешна връзка помежду им. Общата застроена площ на етажа е 661,3 м2.

Подземния паркинг е разположен на кота -2,82. Външният достъп е организиран посредством открита рампа. Той е достъпен и от другите нива на жилищната част чрез стълбищната клетка и асансьора. В подземния паркинг са обособени четири самостоятелни гаражни клетки и 9 свободнодостъпни места за паркиране. Светлата височина е 240см. Обособени са следните помещения:

 • Подземен паркинг с 9 места за паркиране – 343,0 м2;
 • Гараж 1 – 32,0 м2;
 • Гараж 2 – 19,5 м2;
 • Гараж 3 – 14,5 м2;
 • Гараж 4 – 14,4 м2;
 • Стълбищна клетка с асансьор – 18,6 м2.

Търговският обект е разположен на кота -3,62 и има обща застроена площ 169,6 м2. Осигурен е самостоятелен пешеходен подход от ул. „Самодивски езера“, като подхода отговаря на изискваният на НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията. Необходимите две места за паркиране са предвидени в рамките на подземния паркинг. Светлата височина е 320см. Обособени са следните помещения:

 • Търговска зала – 147,9 м2;
 • Склад – 4,3 м2;
 • Тоалетна –2,6 м2.

 

 • Първи жилищен етаж – Кота ±0,00

Общата застроена площ на етажа е 229,1 м2. Външният достъп се осъществява през вход на кота ±0,00, разположен на фасада Запад. Етажът е достъпен от другите нива чрез вътрешното стълбище и асансьор. Светлата височина е 280см. Обособени са следните помещения и обекти:

 • Входно фоайе и Стълбищна клетка с асансьор – 24,5 м2.
 • Апартамент 1 с обща площ 89,9 м2
 • Антре и коридор – 4,8 м2;
 • Склад – 2,4 м2;
 • Баня – 4,5 м2;
 • Дневна, кухня и трапезария – 36,5 м2;
 • Спалня 1 – 14,0 м2;
 • Спалня 2 – 14,0 м2.
 • Апартамент 2 с обща площ 109,9 м2
 • Антре и коридор – 4,5 м2;
 • Склад – 1,4 м2;
 • Баня 1 – 4,1 м2;
 • Спалня 1 – 11,2 м2;
 • Дневна, кухня и трапезария – 40,7 м2;
 • Баня 2 – 3,0 м2;
 • Спалня 2 – 12,2 м2;
 • Баня 3 – 3,3 м2;
 • Спалня 3 – 12,6 м2.
 • Втори жилищен етаж – Кота +3,10

Общата застроена площ на етажа е 314,7 м2. Етажът е достъпен от другите нива чрез вътрешното стълбище и асансьор. Светлата височина е 260см. Обособени са следните и помещения и обекти:

 • Стълбищна клетка с асансьор и обща етажна площадка за достъп до апартаментите – 27,9 м2.
 • Апартамент 3 с обща площ 66,0 м2
 • Антре и коридор – 9,3 м2;
 • Склад – 1,0 м2;
 • Баня – 4,9 м2;
 • Спалня – 12,8 м2;
 • Дневна, кухня и трапезария – 28,0 м2.
 • Апартамент 4 с обща площ 63,9 м2
 • Антре и коридор – 9,3 м2;
 • Склад – 1,1 м2;
 • Баня – 3,9 м2;
 • Спалня – 13,0 м2;
 • Дневна, кухня и трапезария – 28,2 м2.
 • Апартамент 5 с обща площ 63,3 м2
 • Антре и коридор – 10,9 м2;
 • Склад – 1,3 м2;
 • Баня – 4,3 м2;
 • Спалня – 12,1 м2;
 • Дневна, кухня и трапезария – 24,8 м2.
 • Апартамент 6 с обща площ 88,2 м2
 • Антре и коридор – 10,2 м2;
 • Склад – 1,0 м2;
 • Баня 1 – 3,8 м2;
 • Спалня 1 – 13,1 м2;
 • Баня 2 – 3,6 м2;
 • Спалня 2 – 11,8 м2;
 • Дневна, кухня и трапезария – 31,9 м2.

 

 • Трети етаж – Кота +6,00

Общата застроена площ на етажа е 197,4 м2. Етажът е достъпен от другите нива чрез вътрешното стълбище и асансьор. Светлата височина е 280см. Обособени са следните и помещения и обекти:

 • Стълбищна клетка с асансьор и обща етажна площадка за достъп до апартаментите – 18,2 м2.
 • Апартамент 7 с обща площ 98,5 м2
 • Антре и коридор – 9,5 м2;
 • Баня – 3,2 м2;
 • Склад – 3,4 м2;
 • Дневна, кухня и трапезария – 31,6 м2;
 • Спалня 1 – 12,3 м2;
 • Спалня 2 – 12,8 м2;

 

 • Апартамент 8 с обща площ 82,5 м2
 • Антре и коридор – 6,7 м2;
 • Баня – 3,6 м2;
 • Спалня 1 – 11,2 м2;
 • Спалня 2 – 10,5 м2;
 • Склад – 1,3 м2;
 • Дневна, кухня и трапезария – 36,0 м2.

 

 • Покривно ниво

Покривното ниво е достъпно от Апартамент 7 и от Апартамент 8. Общата застроена площ на нивото е 6,0 м2.

Достъпът от Апартамент 7 е обособен през вътрешно за жилището стълбище, което е развито в пространството над общата стълбищна клетка и излиза на нивот на покрива като продължение на част от нейния обем. Излизането представлява ахитектурен елемент  по смисъла на чл. 93, ал.2 от Наредба НАРЕДБА № 7от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Достъпът от Апартамент 8 е обособен през вътрешно за жилището стълбище, което е развито в пространството на дневната и излиза на нивот на покрива през отвор в покривната плоча и прозрец тип изход за плосък покрив.

 • Конструкция и материали

Конструкцията на къщата е монолитна стоманобетонна конструкция по конструктивен проект. Вертикалните носещи елементи са стоманобетонови колони и шайби.  Подовата конструкция в сутерена е армирана бетонова настилка и финдаментна плоча, с необходимите слоеве топлоизолация и хидроизолация за предпазаване на конструкцията. Междуетажните подови конструкции са стоманобетонови плочи с пояси. Стълбите и асансьорната шахта са монолитни стоманобетонни. Покривната конструкция е стоманобетонна плоча с борд. Над плочата се полага топлоизолация 15см XPS, замазка и два пласти хидроизолация. Покривът се отводнява външно с воронки, барбакани и водосточни тръби. Терасите е предвидено да бъдат оформени с топлоизолация 12см XPS, хидроизолация, циментова замазка с необходимия наклон за отводняване. Върху част от покрива на сутерена е предвидено озеленяване, като са предвидени необходимите слоеве от хидроизолация и предпазни слоеве за защита на конструкцията и вътрешна топлоизолация на тавана от минерална вата.

Всички външни стени на надземните етажи са от керамични тухли, изолирани с 10см EPS и оформени с минерална мазилка и фасадна облицовка. Всички подземни външни стени са от стоманобетон, изолирани с 5 см XPS. При цокъла се полага топлоизолация 10см XPS и фасадна мазилка. Дограмата е PVC с прекъснат термомост. Парапетите на терасите са ажурни. Вътрешните стени на помещенията са гладко измазани и боядисани. В баните стените са облицовани с фаянсови плочки.

Подовите настилки се изпълняват върху изравнителна циментова замазка. За спалните и дневната е предвидено настилка от паркет или ламинат, за антрето и коридорите и баните – гранитогрес. За терасите е предвидена настилка от гранитогрес за външно полагане. За всички жилищни помещения и бани е предвидено изпълнението на подово отопление.

 • Места за паркиране за МПС и велосипеди
  • Места за паркиране на МПС

За всяко жилище e предвиденo по едно място за паркиране, разположени в подземния сутеренен етаж. Достъпът до тях е организиран от улицата в Югоизточни край на имота, през открита рампа, която слиза до нивото на сутерена. В подземния паркинг са обособени три самостоятелни гаражни клетки и 10 свободнодостъпни места за паркиране. Местата за паркиране в две от гаражните клетки са предвидени с габарити за лица с намалена подвижност съгласно изискванията на НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията.

Необходими места за паркиране, съгласно Приложение №5 към чл. 42 и чл. 50, ал. 1 и 3 от НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 20 декември 2017г. за планиране и проектиране на комуникационо-транспортната система на урбанизираните територии.

Видове обекти

съгласно Приложение №5

Нормативно необходим брой на местата за паркиране и гариране

Допълнителен брой места за посетители

Дял на местата за ЕПС

Общ брой необходими места за паркиране по норматив

Осигурени местата за паркиране и гариране

1

 Жилищни сгради и жилищни сгради със смесено предназначение

1 бр. на жилище

-

-

8бр.

 

2

Други магазини

1 бр. на 100 - 150 m2 РЗП

75%

10%

2бр.

 

Общо:

 

 

10бр.

13 бр.

 

 • Велосипедни места

В рамките на имота са предвидени места за паркиране на велосипеди съгласно Приложение №4 към чл. 40, ал. 3 от НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 20 декември 2017г. за планиране и проектиране на комуникационо-транспортната система на урбанизираните територии.

Видове обекти

съгласно Приложение №4

Минимален брой велосипедни
паркоместа

Общ брой необходими места за велосипеди по норматив

Осигурени местата за велосипеди

1

 Жилищни сгради и жилищни сгради със смесено предназначение

1, 5 брой на жилище (ако няма гараж на разположение) и
6 броя велосипедни паркоместа

14бр.

 

Общо:

14бр.

14   бр.

 

 1. КАТЕГОРИЯ

Обектът е пета категория по чл. 137, (1), точка 5, буква а) – ЗУТ.


 


Warning: preg_match(): Unknown modifier '/' in /home/tehnt7nc/public_html/plugins/system/cache/cache.php on line 164