Tag: Проекти по всички части, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Проектиране на къщa, Проектиране на къщa цена

Инж. Стоянка Николова

Снимка към контекта
Електро-инженер
Допълнителна информация:

Проектант по част електро с пълна проектанска правоспособност. Неизменна част нашия екип от самото основаване на студиото.

Професионален опит на длъжноста от 2002-ра година .

Част от проектите в които участва:

 - "ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ПРЕРАБОТКА НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ " в УПИ XI-158,160   безвредни производствени складови дейности, кв. 23 по плана с. Цонево, общ. Дългопол

- СЕМЕЕН ХОТЕЛ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЗАПАЗВАЩА СЕ КАТО ЕЛЕМЕНТ НА ЗАСТРОЯВАНЕ СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА - НЕДВИЖИМА КУЛТУРНА ЦЕННОСТ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛОВА, НАХОДЯЩА СЕ В УПИ V-5, кв.68 по плана на 8-ми м.р., гр. Варна, ПИ 10135.507.971.1, бул. „Приморски” №43 и ВиК отклонения

- Основен ремонт и обновяване на ЦДГ №7 – Снежанка – гр. Търговище

- Основен ремонт и обновяване ЦДГ№9 "Приказка"Енерг. обследване,внедряв. на мерки за ЕЕ, благоустр.  и озел. на двор, спортни площадки, осветление и дост. арх. среда, пристройки за асансьор и рамп гр. Търговище, УПИ ІІІ, кв. 306

- Проектиране на основен ремонт и цялостно обновяване на ОУ„Христо Ботев", енергийно обследване, внедряване на мерки за енергийна ефективност, благоустрояване и озеленяване   на двор, спортни площадки, осветление и достъпна архитектурна среда.  

- Жилищна сграда в УПИ VІ-16, кв.569, по плана на 14 м.р., ул. П. Тодоров №47 – гр. Варна  

- Реконструкция и модернизация на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ)-Варна – Втори етап
Споразумение №Д13001121Вн

-Жилищна сграда в УПИ ІV-6, кв.161, по плана на 11 м.р., ул. Т. Влайков №3 – гр. Варна

- Нова трансформаторна станция и външни кабелни линии Ср. Н и НН, за захранване на нова производствена пещ на територията на „Складова техника“ АД – гр.Горна Оряховица

-"Комплексен проект за Площадки за разделно събиране на битови отпадъци в обществена и гранична зона на летище Бургас", УПИ II-17 и УПИ I-27,28

-"Комплексен проект за площадки за разделно събиранена битови отпадъци в обществена и гранична зона налетище Варна", УПИ I-12,28 и УПИ II-42

- Жилищна сграда в УПИ ІІІ – 1895, кв 41, 21 м.р по плана на ЖК Бриз – гр. Варна

- ВИНАРНА С ДЕГУСТАЦИОННА  В ПИ №011037, по плана на КВС     на с. Дебелец, общ.Дългопол

- ВИНАРНА С ДЕГУСТАЦИОННА в УПИ III, в кв.74 по плана на с. Старо Оряхово, Общ. Долни чифлик

- НАДСТРОЙКА, ПРИСТРОЙКА С ЕДИН ЕТАЖ ТЯЛО "  "НА ХОТЕЛ - БРИЗ"
 в УПИ VII-58,460 За хотел в кв. 14 по плана на КК"Златни пясъци", гр.Варна

- Жилищна сграда  - етап I и етап II в имот с планоснимачен номер 10135.1026.153, ул. Гоце Делчев № 23,   УПИ V – 12, кв. 584, 14м.р, по плановете, кадастралната  карта и кадастралните регистри на административен район „Одесос“ – гр. Варна


Warning: preg_match(): Unknown modifier '/' in /home/tehnt7nc/public_html/plugins/system/cache/cache.php on line 164