Tag: Смяна на предназначение, Проекти по всички части цена, Архитект, Архитект–София, Смяна на предназначение цена, Архитект София, Проекти по всички части, Преустройство, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Преустройство цена

Инж. Стоянка Николова

Снимка към контекта
Електро-инженер
Допълнителна информация:

Проектант по част електро с пълна проектанска правоспособност. Неизменна част нашия екип от самото основаване на студиото.

Професионален опит на длъжноста от 2002-ра година .

Част от проектите в които участва:

 - "ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ПРЕРАБОТКА НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ " в УПИ XI-158,160   безвредни производствени складови дейности, кв. 23 по плана с. Цонево, общ. Дългопол

- СЕМЕЕН ХОТЕЛ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЗАПАЗВАЩА СЕ КАТО ЕЛЕМЕНТ НА ЗАСТРОЯВАНЕ СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА - НЕДВИЖИМА КУЛТУРНА ЦЕННОСТ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛОВА, НАХОДЯЩА СЕ В УПИ V-5, кв.68 по плана на 8-ми м.р., гр. Варна, ПИ 10135.507.971.1, бул. „Приморски” №43 и ВиК отклонения

- Основен ремонт и обновяване на ЦДГ №7 – Снежанка – гр. Търговище

- Основен ремонт и обновяване ЦДГ№9 "Приказка"Енерг. обследване,внедряв. на мерки за ЕЕ, благоустр.  и озел. на двор, спортни площадки, осветление и дост. арх. среда, пристройки за асансьор и рамп гр. Търговище, УПИ ІІІ, кв. 306

- Проектиране на основен ремонт и цялостно обновяване на ОУ„Христо Ботев", енергийно обследване, внедряване на мерки за енергийна ефективност, благоустрояване и озеленяване   на двор, спортни площадки, осветление и достъпна архитектурна среда.  

- Жилищна сграда в УПИ VІ-16, кв.569, по плана на 14 м.р., ул. П. Тодоров №47 – гр. Варна  

- Реконструкция и модернизация на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ)-Варна – Втори етап
Споразумение №Д13001121Вн

-Жилищна сграда в УПИ ІV-6, кв.161, по плана на 11 м.р., ул. Т. Влайков №3 – гр. Варна

- Нова трансформаторна станция и външни кабелни линии Ср. Н и НН, за захранване на нова производствена пещ на територията на „Складова техника“ АД – гр.Горна Оряховица

-"Комплексен проект за Площадки за разделно събиране на битови отпадъци в обществена и гранична зона на летище Бургас", УПИ II-17 и УПИ I-27,28

-"Комплексен проект за площадки за разделно събиранена битови отпадъци в обществена и гранична зона налетище Варна", УПИ I-12,28 и УПИ II-42

- Жилищна сграда в УПИ ІІІ – 1895, кв 41, 21 м.р по плана на ЖК Бриз – гр. Варна

- ВИНАРНА С ДЕГУСТАЦИОННА  В ПИ №011037, по плана на КВС     на с. Дебелец, общ.Дългопол

- ВИНАРНА С ДЕГУСТАЦИОННА в УПИ III, в кв.74 по плана на с. Старо Оряхово, Общ. Долни чифлик

- НАДСТРОЙКА, ПРИСТРОЙКА С ЕДИН ЕТАЖ ТЯЛО "  "НА ХОТЕЛ - БРИЗ"
 в УПИ VII-58,460 За хотел в кв. 14 по плана на КК"Златни пясъци", гр.Варна

- Жилищна сграда  - етап I и етап II в имот с планоснимачен номер 10135.1026.153, ул. Гоце Делчев № 23,   УПИ V – 12, кв. 584, 14м.р, по плановете, кадастралната  карта и кадастралните регистри на административен район „Одесос“ – гр. Варна

insgsmseoseosuplementfurniturecleaningmoversparfumsarchitectnewssportsgsmkeyautocleaningshortletsrentacar


Warning: preg_match(): Unknown modifier '/' in /home/tehnt7nc/public_html/plugins/system/cache/cache.php on line 164