Tag: Проекти по всички части, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Проектиране на къщa, Проектиране на къщa цена

Геодезическото заснемане – основа на проектантската дейност

Геодезическото заснемане е част от услугите, които предлага всяка фирма, чийто предмет на дейност включва геодезия и проектиране. Необходимост от геодезия и в частност от геодезическото заснемане е възникнала още в древен Египет. След разливането на водите на река Нил и оттеглянето им е имало нужда от възстановяване на границите на земеделските имоти. Затова специални жреци са обучавани да ползват измервателни прибори, за да възстановяват границите. Геодезическо заснемане се прави на част от земната повърхност, като информацията съдържа всички особености на терена, в терена и около терена. Преди предприемане на проектна и проектантска дейност се прави геодезическо заснемане. Без него е невъзможно да се вземат разрешенията за проектантската дейност.

 

Геодезическо заснемане се прави в няколко случая

  • за придобиване на удостоверение по чл. 52 от ЗКИР. Това е заснемане на обекта с всички прилежащи проводи към и около сградата – ел., топло- и електропроводи. Също и съобщителните връзки. Нанасят се в кадастралния план. Според закона не се издава акт 16 на сграда или съоръжение, преди да е нанесена сградата в имотен регистър.
  • За да се сдобиете с т.нар. удостоверение за търпимост също ви е необходимо геодезическо заснемане. По разпоредбите на ЗУТ за стари сгради отпреди април 1987 година , за които няма валидни строителни документи, но са били приемливи по тогава действащите закони са „търпими”, което значи, че не трябва да се събарят и могат да се ползват.
  • Кадастралните карти и регистри могат да бъдат променяни поради непълноти или грешни данни. Необходимо е геодезическо заснемане на имоти при делба, при окрупняване или всяко изменение на границите на имота, при образуване. Собственикът трябва да си намери оправомощен експерт от администрацията по кадастъра и да се извърши геодезическо заснемане от правоспособен геодезист.
  • Геодезическо заснемане на оси и достигнати нива на строеж се прави при контрола и следенето на строителните работи. Геодезическото заснемане се прави на отделни етапи от строителството на сградата според необходимостта.
  • Геодезическо заснемане на фундамент към акт 3 – извършва се такова геодезическо заснемане, за да се проследи има ли съответствие на строежа с издадените строителни документи и да се провери дали ПУП е приложен при застрояването.

Геодезическо заснемане на терен преди проектиране

За да започне реализацията на даден архитектурен или строителен проект е нужно да се направи подробна геодезическа снимка на терена. Тя е нужно да съдържа всички подробности около и във дадения терен. Геодезическото заснемане се използва при вертикално планиране, за изобразяване релефа на местността, за изобразяване на елементи от инфраструктурата.

Геодезическо заснемане на дървесни видове се прави при строителство за оценка на терена.

 

...................................


Warning: preg_match(): Unknown modifier '/' in /home/tehnt7nc/public_html/plugins/system/cache/cache.php on line 164