Tag: Проекти по всички части, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Проектиране на къщa, Проектиране на къщa цена

Кои са документите необходими за започване на проектиране

В днешната статия ще ви запознаем какви са необходимите документи, за да започнете проектиране.  Ние от Техно Пол БГ сме готови да ви съдействаме във всяка стъпка. В наше лице ще намерите дългогодишен и сигурен партьор при изготвянето на проект.

 

Документи в проектирането и строителството.

- Задание за проектиране

- Договор за проектиране

 1. Скица за недвижим имот
 2. Виза за проектиране
 3. Предварителен договор с електроразпределително дружество
 4. Предварителен договор със съответното дружество „Водоснабдяване и канализация”
 5. Удостоверение за въвеждане в експлоатация
 1. Скица за недвижим имот – извадка от действащия кадастрален регулационен план на населеното място или квартала с границите на поземления имот и посочена неговата площ. Издава се от общинската администрация в срок до 14 дни. Таксите се определят от общините. За получаването на скицата се подават следните документи:

-заявление по образец

-копие от документ за собственост

-удостоверение за наследници (когато се изискват)

 1. Виза за проектиране -копие(извадка) от действащия подробен устройствен план на населеното място или квартала с обхват на поземления имот и съседните му поземлени имоти.

Визата за проектиране е необходима за започване на проектирането и за получаване на изходни данни от експлоатационните дружества на електроразпределение, водоснабдяване, канализация и др.

На нея са означени съществуващите сгради и постройки в поземления имот и в съседните му имоти и са нанесени линиите на застрояване и допустимите височини. Посочват се технико-икономическите показатели, които трябва да се спазват, плътност и интензивност на застрояване, минимално озеленяване и височина на сградата. Върху нея се нанасят и допустимите отклонения от действащите норми за заварени сгради или за сгради паметници на културата. В населени места и части от тях с действащ регулационен план, определени за нискоетажно строителство, проектирането може да започне въз основа на виза, в която се указват изискванията за застрояване съобразно действащите нормативи, ако не се променя характерът на застрояването и само при свободно и свързано застрояване между два имота. За обекти на техническата инфраструктура(пътища, водопроводи и т.н.) не се издава виза.

Издава се от главния архитект на общината в срок до 14 дни. За получаването на визата за проектиране се подават следните документи:

-заявление по образец

-копие от документ за собственост

-скица на недвижимия имот

-мотивирано предложение(когато се изисква)

Скицата и визата имат срок на валидност след издаването - 6 месеца. За удължаването на този срок скицата и визата могат да бъдат заверени в съответната дирекция „кадастър” към общината.

За заверяване се подават следните документи:

- заявление по образец

- копие от документ за собственост

- оригинална скица или виза за проектиране.

 1. Предварителен договор с електроразпределително дружество – документа се нарича „Искане за проучване на условията за присъединяване на обект към електрическата мрежа”. Срок за отговор до 30 работни дни. Таксите се определят от съответното ЕРП. Необходимите документи са:

- заявление по образец

- виза за проектиране или одобрен от съответната община Подробен устройствен план( по чл.140 и чл. 150 от ЗУТ) и заповед, че е влязъл в сила;

- документ, удостоверяващ собствеността  или правата на владеене на имота.

 1. Предварителен договор със съответното дружество „Водоснабдяване и канализация” – документа се нарича „ Изходни данни за проектиране на обект”, издава се в срок до 30 работни дни. Таксите се определят от съответното дружество. Необходимите документи са:

- заявление по образец

- виза за проектиране с нанесен подземен кадастър (където има такъв)

- документ, удостоверяващ собствеността  или правата на владеене на имота.

 1. Задължителни документи за регистриране на строеж от пета категория и издаване на удостоверение за въвеждането му в експлоатация:

Не се разрешава да се ползват строежи или части от тях, преди да са въведени в експлоатация от компетентния орган, като за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация са необходими следните документи:

 1. Писмено заявление.
 2. Документ за собственост.

3.Окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор, придружен от свидетелство за оправомощаване.

 1. Разрешение за строеж.
 2. Протокол за определяне на строителна линия и ниво.
 3. Заверена заповедна книга.
 4. Акт обр.14 за приемане на конструкцията.
 5. Констативен акт по чл.176, ал.1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа.
 6. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти.
 7. Документ от Агенцията по кадастър за изпълнение на изискванията по чл.175, ал.5 от ЗУТ.
 8. Екзекутивна документация.
 9. Договор с експлоатационните дружества.

Правно основание за издаването на удостоверението е чл.177, ал.3 от ЗУТ, където е посочено, че в 7-дневен срок от постъпване на искането органът, издал разрешението за строеж, след проверка на окомплектоваността на документите, регистрира въвеждането на строежа в експлоатация и издава удостоверение за въвеждане в експлоатация.