Tag: Проекти по всички части, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Проектиране на къщa, Проектиране на къщa цена

Въпроси и отговори, свързани с преустройство

Таванът ми може ли да бъде отнесен към самостоятелните обекти?


Самостоятелните обекти представляват сграда с етаж или част от етаж в сграда в това число - жилища, магазини, ателиета, гаражи и др. Необходимо е тези обекти да притежават автономно функционално предназначение и собствеността върху дадения обект да бъде доказана с документ за собственост. Самостоятелни обекти не се явяват общите части и помещенията в постройката, паркоместата, мазетата, таванските, складовите и останалите помещения, служещи на самостоятелните обекти в постройката. Ако тавана ви е вписан като самостоятелен в нотариалния акт и жилището ви притежава друг вписан складов парцел, или разполага със самостоятелен нотариален акт, то тогава тавана може да се счита за самостоятелен обект.

 

С кои от моите съседи трябва да се координирам, за да получа позволение за преустройство?


Този консенсус е в зависимост от дадения обект и нивото на преустройство. Съобразно чл. 2 (1) от Правилника за управлението, реда и надзора в етажната собственост всеки титуляр има право да осъществява преустройства на собствените си части (самостоятелни обекти) от постройката, като не променя или присвоява части, помещения и пространства, определени за общо използване и по никакъв начин не оказва щети на носимоспособността и стабилността на строителната конструкция, пожарната безопасност и безопасното използване на сградата.

Съобразно искането за съгласие от останалите съпритежатели в постройката преустройството се обособява в следните класове:

  1. Преустройство, за което е нужно да се даде съгласие само от преките съседи на частта – обект на преустройството;
  2. Преустройство, за което е нужно да се даде съгласие от общото събрание на етажната собственост, съобразно общоприетия ред и официалното писмено съгласие на всички собственици -преки съседи на обекта;
  3. Преустройство, за което е нужно да се даде съгласие от всички собственици, посредством нотариалната заверка на подписите;
  4. Преустройство, за което е нужно да се даде съгласие от мнозинството на етажните собственици;
  5. Преустройство, за което не е нужно да се даде съгласие от останалите съсобственици.


По какъв начин мога да усвоя част от коридора, намиращ се непосредствено до жилището ми?


Общите части на постройката са собственост на всички съпритежатели от етажната собственост, надлежно описани в нотариалните им актове. За аналогична на тази промяна е необходимо нотариалното им разрешение, план към общината и изменение на всички обособени нотариални актове, така че да бъде отбелязано различието в площите (в процентно съотношение). Общите части на сградата представляват основите и, помещенията с техническа цел, с предназначение за придвижване и общо ползване в това число стълбите, площадките, покривите, комините, външните входни врати на зданието, вратите и стените към общите части, главните линии на всички видове инсталации и централните им уредби, водосточните тръби и асансьорите.

 


Warning: preg_match(): Unknown modifier '/' in /home/tehnt7nc/public_html/plugins/system/cache/cache.php on line 164