Tag: Смяна на предназначение, Проекти по всички части цена, Архитект, Архитект–София, Смяна на предназначение цена, Архитект София, Проекти по всички части, Преустройство, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Преустройство цена

Смяна на предназначение

Смяна на предназначението или статута на имот се изпълнява с ПУП:

ИПЗ представлява план за застрояване на поземлен имот(и) или ПУП-ИПРЗ. Влиза в сила в случаите при фиксиране на обхвата на имота или ако той е бил неурегулиран преди това.

ПУП (Подробен устройствен план) представлява графичен документ, който изяснява вижданията относно метода на построяване и използване на определена област, местност или дял от обитаван район. ПУП изяснява предвижданията на Общия уставен план, който от своя страна показва вида на използване разпределени по територии – жилищни, обществени, комуникационни, част от зелената система и др. Подробният устройствен план не опонира на ОУП, а само го конкретизира, с други думи промяната не се извършва в противоречие на градоустройствените показатели, зададени в Общия уставен план.

 

Изготвянето или промяната на ПУП за смяна на предназначение минава през следните етапи:

– Пускане на иск за допускане на изготвяне/подмяна на подробен устройствен план

Искането за изготвяне или подмяна на ПУП е съпроводено от скица (аргументирана оферта, практически почти изработен ПУП), разясняваща какви са инвестиционните планове на притежателя: предназначение, постройки – параметри, етажност, инфраструктура и други компоненти от бъдещото застрояване.

– Съставяне на проект за изготвяне/ подмяна на ПУП

– Съгласуваност на проекта

Смяна на предназначениеПри съгласието за изпълнение от общината се изисква и съгласуването с други институции –   Електроразпределително, ВиК, топлофикационно и редица други разпределителни дружества, дирекция „Зелена система”, ТИ – ОБД (Организация и безопасност на движението), КАТ и РЗИ. Всички заинтересовани учреждения съставят съгласувателни становища.

– Внасяне на проекта

Проектът, включващ части Архитектура и Геодезия, друга нужна справка и съгласувателните писма се внасят за процедиране в общината.

– Обявяване на проекта

Крайният проект за ПУП се оповестява от длъжностните лица от общината посредством съобщение на заинтригуваните личности – съседи и съсобственици.  В срок от две седмици те имат право да отправят писмени опровержения по проекта до общинското ръководство. В срок от един месец след изминаване срока за обжалване на проекта съвместно с влезлите възражения, предложения и искания, проектът за подробния устройствен план се анализира от общинския експертен съвет.

В случай че проекта за ПУП се върне за цялостна или частична преработка, по процедурите предвидени по закона се извършват повторно с нови срокове, валидни от подаването.

Заповедта за одобряване на ПУП влиза в сила след изтичането на срока за обжалване или от датата на потвърждаването му от съд, когато е бил обжалван. Когато ПУП е одобрен и имотът е с променено предназначение, собственикът може да започне инвестиционно проектиране – взимане на нови скици на имота и визи за проектиране.

.................................